Procenty

Dowiedz się więcej o odsetkach ustawowych i możliwości ich zastosowania w praktyce. Dzięki nim nawet jeśli kontrahent nie będzie chciał zapłacić Ci w terminie wynagrodzenia za Twoją pracę, będziesz mógł na mocy obowiązującego prawa żądać od niego odszkodowania właśnie w formie odsetek ustawowych.

 

Wskaźnik

Na niniejszej stronie internetowej postaraliśmy się jak najpełniej przedstawić wyjaśnienie pojęcia „odsetki ustawowe”. Wskazaliśmy, w jaki sposób się je wylicza oraz w jakiej wysokości są one wypłacane. Ponadto, podaliśmy podstawę prawną zastosowania odsetek ustawowych w umowach pomiędzy firmami, czy osobami fizycznymi.

Czym są odsetki ustawowe

W polskim prawie podatkowym istnieje pojęcie odsetek ustawowych. Definiowane są one jako forma odszkodowania za zwłokę w spełnianiu świadczeń pieniężnych. Ich zastosowanie związane jest z umieszczeniem określonych zapisów w zawieranych umowach i kontraktach. Należy powiedzieć, że dzięki ustanowieniu odsetek ustawowych, strony umowy nie muszą wykazywać swoich strat, aby móc pozyskać odszkodowanie. Całkowicie wystarczające będzie to, gdy strona udowodni okres zwłoki oraz wysokość należności. Wówczas to jej dłużnik będzie musiał wypłacić jej odszkodowanie w formie odsetek ustawowych. Być może takie odszkodowanie będzie niepełne, ale poszkodowana strona umowy uzyska je bez procedur dowodowych, które pociągają za sobą wysokie koszty i są długotrwałe.

Odsetki ustawowe mogą być wykorzystane w kontaktach pomiędzy firmami, jak i osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

W zasadzie w każdej umowie może znaleźć się zapis zastrzegający odsetki umowne, będące wyrażoną procentowo lub wartościowo wielokrotnością odsetek ustawowych. Jeśli jednak w umowie znajdą się rażąco zbyt wysokie odsetki, wówczas organy sądowe mogą uznać takie postanowienia umowne za nieważne, pomimo podpisu obu stron na umowie.

Odsetki ustawowe są płacone przez dłużnika w wyznaczonym dniu zapłaty, a jeśli przypada on na dzień wolny ustawowo od pracy – w niedzielę lub święto, wówczas dzień zapłaty przypadnie na termin przypadającym po ustawowo wolnym dniu.