Jak wyliczyć odsetki ustawowe?

Odsetki ustawowe zawarte w umowach cywilnoprawnych należy wyliczać według ściśle określonego wzoru. Na dzień dzisiejszy wysokość stopy odsetek wynosi 13% w skali roku i taką stopę należy też przyjąć do wyliczeń.

Odsetki ustawowe są ilorazem składającym się z iloczynu kwoty zaległości, liczby dni zwłoki oraz wysokości stopy odsetek, oraz z liczby 365, czyli liczby dni w ciągu roku.

Jeśli więc zaległość w płatnościach wynosi 200 zł, a dłużnik spóźnia się z zapłatą od 20 dni, a stopa odsetek wynosi 13%, to będzie on nam winien: (200*20*13%)/365 = 1,42 zł.

Należy dodać, że w nieco inny sposób wylicza się odsetki umowne, które mogą zastąpić odsetki ustawowe. Otóż, mogą być one wskazane w umowie procentowo lub w postaci wielokrotności odsetek ustawowych. Jeśli tak się dzieje, to należy pomnożyć wyliczone powyższym wzorem odsetki ustawowe przez określony współczynnik odsetek umownych, lub też żądać od dłużnika wypłaty wartościowo wskazanych odsetek umownych.